Đội ngũ giáo viên

100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.                                                                                          Hiện nay tổng số CB, GV, CNV của nhà trường là 28 người, trong đó gồm 21 giáo viên giảng dạy, 5 nhân viên và 2 cán bộ quản lý.