HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực công tác

1

Tô Mạnh Tường

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Huỳnh Thị Thanh Trang

P. Hiệu trưởng

Phụ trách chuyên môn

3

Dương Thị Diệu Huyền

Thư ký hội đồng

 

4

Trần Thị Thu Hương

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ 1

5

Lê Thị Loan

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ 2-3

6

Lê Thị Năm

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ 4-5